Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Obornikach Śląskich

 

Nawigacja


Programy EFS w SP 3

Edukacja najlepszy start w przyszłość w Gminie Oborniki Śląskie

 

 

 

Regulamin_Projektu "Edukacja najlepszy start w przyszłość w Gminie Oborniki Śląskie".doc

 

 

HARMONOGRAM PROWADZONYCH ZAJĘĆ
W RAMACH PROJEKTU pt.

 „EDUKACJA NAJLEPSZY START W PRZYSZŁOŚĆ W GMINIE OBORNIKI ŚLĄSKIE”

FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
W RAMACH DZIAŁANIA 9.1.2 POKL

w PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 im. JANA PAWŁA II
w OBORNIKACH ŚL.

LP.

NAZWA ZAJĘCIA

OSOBA PROWADZĄCA ZAJĘCIA

ILOŚĆ GODZ.

W TYGOD.

TERMIN


1.

Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym zagrożonych dysleksją

Małgorzata Mnich

1

poniedziałek
13:20 - 14:20

czwartek
13:35 - 14:35

 

2.

Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych

Krystyna Bosak

1

wtorek
12:45 – 13:30

piątek
11:45 - 12:30


3.

Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami w rozwoju mowy

Małgorzata Iskra

1

wtorek
12:45 - 13:45

czwartek
12:45 – 13:45


4.

Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy

Małgorzata Wolska

1

poniedziałek
12:45 – 14:20


5.

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych z uwzględnieniem nauk matematycznych

Ewa Ślęzak

1

czwartek
11:45 – 13:30

 

 

6.

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych z uwzględnieniem nauk  artystyczno – teatralnych

Agnieszka Garczyk

1

środa
12:45 – 14:20


7.

Barbara Pałka

1

piątek
11:45 – 13:30


8.

Zajęcia rozwijające zainteresowania polonistyczne

Wioletta Chomnicka

1

poniedziałek
12:45 – 14:20


9.

Zdzisława Zając

1

środa
12:45 – 14:20

 

10.

Zajęcia rozwijające zainteresowania przyrodnicze

Małgorzata Zachar

1

poniedziałek
12:45 – 14:20

 

 

 

ZAJĘCIA  Z  GIMNASTYKI  KOREKCYJNEJ DLA  DZIECI  Z WADAMI  POSTAWY

Liczba godzin: 60 godzin
               Prowadzący: MAŁGORZATA WOLSKA

PROGRAM ZAJĘĆ
(cele, zadania, treści)

               Ograniczenie aktywności ruchowej na rzecz siedzącego trybu życia powoduje występowanie wad postawy. Możemy się temu przeciwstawić jeżeli zorganizujemy odpowiednio warunki życia dziecka, w którym gimnastyka korekcyjna może dać pozytywne rezultaty. Znaczna część dzieci potrzebuje oddziaływań korekcyjnych przez wiele lat. Możliwość pogłębiania się wad występuje do okresu zakończenia wzrostu kostnego. Ustrzeżenie się tego zjawiska wymaga planowego, długofalowego postępowania przy pełnej świadomości dziecka i rodziców. Przyswajanie sobie nawyków higieny pracy i czynnego wypoczynku, konieczność intensywnej pracy nad samym sobą stanowią dla dziecka i jego rodziny trwały dorobek nie tylko o charakterze zdrowotnym ale i wychowawczym.

CELE OGÓLNE

 1. Skorygowanie istniejących zaburzeń statyki ciała i doprowadzenie jej, o ile to możliwe do stanu prawidłowego.
 2. Niedopuszczenie do powstania wad postawy ciała, gdy zaistnieją warunki sprzyjające ich powstaniu.
 3. Doprowadzenie sprawności fizycznej dziecka do stanu uznanego za prawidłowy.
 4. Kształtowanie odruchu prawidłowej postawy ciała.
 5. Uświadomienie dziecku i rodzicom istniejącej wady i wynikających stąd zagrożeń.

        

 

 

 

ZAJĘCIA 

ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA UCZNIÓW SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYCH

 Z UWZGLEDNIENIEM  NAUK ARTYSTYCZNO-TEATRALNYCH

Liczba godzin: 60 godzin
Prowadzący: AGNIESZKA GARCZYK

PROGRAM ZAJĘĆ 
(cele, zadania, treści)

                   Poprzez twórczość artystyczną dzieci wyrażają swoje uczucia , wyobrażenia i przekazują swoją wiedzę. Ekspresja artystyczna stwarza równocześnie sprzyjające warunki dla rozwoju emocjonalnego i społecznego dziecka, doskonalenia jego procesów poznawczych.  Daje dzieciom okazję do doświadczania radości tworzenia oraz cieszenia się efektem swojej pracy. Głównym celem opracowanego przeze mnie programu zajęć rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych z uwzględnieniem nauk artystyczno-teatralnych jest:

 • rozbudzanie plastycznych i teatralnych zainteresowań,  uzdolnień twórczych uczniów
 • zachęcenie ich do aktywności  artystycznej
 • rozbudzenie zamiłowania do sztuki
 • rozwijanie  i pielęgnowanie ich artystycznych talentów.

 Edukacja plastyczna oraz teatralna często  uzupełnia i rozszerza zagadnienia dotyczące innych dziedzin, tworząc bogatą i interesującą dla ucznia całość.

Na zajęciach stosuje się różnorodne sposoby pobudzania wyobraźni i wrażliwości dzieci. Pokazuje się bogactwo środków wyrazu i technik plastycznych, proponuje się korzystanie z różnorodnych materiałów i narzędzi  po to, aby każdy uczeń czuł się na zajęciach dobrze, miał możliwość  osiągnięcia sukcesu, rozwijał swój talent.  Dzieci bardzo lubią wszelkiego rodzaju inscenizacje, przedstawienia, gry dramowe, ponieważ są one oparte na zabawie, która jest bliska każdemu dziecku. Sztuka umożliwia mu przeniesienie się, choć na chwilę, w piękny, bajkowy świat. Ocowanie wśród wytworów sztukiwłasnej oraz innych wzbogaca wnętrze dziecka. Sprzyja rozkwitowi tych wszystkich uzdolnień, które pielęgnowane pozwolą dziecku lepiej i piękniej żyć.

         

 

 

 

 

 

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA UCZNIÓW SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYCH
Z UWZGLĘDNIENIEM NAUK MATEMATYCZNYCH

          Liczba godzin: 60 godzin
          Prowadzący: EWA ŚLĘZAK 

PROGRAM ZAJĘĆ
(cele, zadania, treści)

          Dzieci w młodszym wieku szkolnym są otwarte i ciekawe świata. Jest to zatem najlepszy okres, aby ich naturalną ciekawość skierować na właściwe tory. 
Matematyka jest bardzo ważnym elementem życia codziennego, a jej biegła znajomość  ma zastosowanie w różnych dziedzinach nauki.
       Zajęcia koła  adresowane są  do uczniów wykazujących uzdolnienia matematyczne. Udział w nich pozwoli na doskonalenie umiejętności oraz rozwijanie zainteresowań i zdolności. Spotkania będą odbywają się raz w tygodniu i trwają jedną godzinę lekcyjną.

    CELE OGÓLNE

 • promowanie koła jako atrakcyjnej formy spędzania czasu wolnego,
 • zachęcanie do podejmowania różnorodnych działań matematycznych,
 • rozwijanie zainteresowań matematycznych,
 • umożliwianie uzyskania wiedzy o wyższym poziomie trudności, zgodnie z rozwojem intelektualnym i uzdolnieniami,
 • wyzwalanie twórczej aktywności,
 • wdrażanie do logicznego myślenia, samodzielności, samokontroli i samooceny
 • zdobywanie umiejętności współpracy z rówieśnikami

 

                

 

 

 


ZAJĘCIA DLA DZIECI ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI

W CZYTANIU I PISANIU,

W TYM TAKŻE ZAGROZONYCH RYZYKIEM DYSLEKSJI

          Liczba godzin: 60 godzin
          Prowadzący: MAŁGORZATA MNICH 

PROGRAM ZAJĘĆ
(cele, zadania, treści)

Program jest przeznaczony dla uczniów klas 2-gich i 3-cich uczęszczających do naszej szkoły;

 1. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu;
 2. Jednostka terapeutyczna trwa 60 minut, ponadto uczniowie mają za zadanie pracować w domu pod opieką rodziców codziennie po 10-15 minut;
 3. Forma pracy – grupowa.

Cele terapeutyczne programu: W terapii pedagogicznej dla ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się zadaniem nauczyciela jest wytyczyć kierunki i rodzaje oddziaływań terapeutycznych. Do najistotniejszych będzie należało:

 • stymulowanie i usprawnianie zaburzonych procesów psychomotorycznych istotnych w opanowaniu umiejętności czytania i pisania tj. konieczność wszechstronnego ćwiczenia analizatora wzrokowego, słuchowego i kinestetyczno – ruchowego;
 • ćwiczenie sprawności czytania, pisania i liczenia, które muszą sprzyjać usprawnianiu zaburzonych funkcji oraz służyć przezwyciężaniu konkretnych trudności w nauce, a tym samym prowadzić do opanowania umiejętności czytania, pisania i liczenia.
 • oddziaływanie psychoterapeutyczne ogólnie uspakajające a równocześnie aktywizujące dziecko do nauki.

Zbiór powyższych celów i kierunków pracy stanowić będzie zarazem program terapii pedagogicznej na zajęciach."
Punktem wyjścia do wyżej wymienionych oddziaływań, a zarazem właściwego opracowania programu zajęć oraz kryterium oceny ich skuteczności jest:

 • analiza objawów zaburzeń obserwowanych w codziennej aktywności dziecka;
 • poznanie wyników badań pedagogicznych i psychologicznych;
 • opracowanie wstępnej diagnozy dotyczącej wiedzy, umiejętności i postaw dziecka na podstawie przeprowadzonych testów czytania i pisania oraz informacji uzyskanych od nauczyciela – wychowawcy i rodziców;
 • opracowanie programu do pracy z dziećmi na zajęciach w oparciu o uzyskane wyniki i informacje z jednoczesnym uwzględnieniem rodzaju zaburzeń rozwojowych i jego możliwości psychoruchowych;
 • bieżące monitorowanie zaplanowanych działań, metod i form pracy z uczniem oraz w razie potrzeby ich korekty;
 • ewaluacja programu – analiza i ocena oraz wnioski do dalszej pracy.

Aby zrealizować założone cele sformułowałam zasady postępowania w trakcie swoich oddziaływań dydaktycznych i wychowawczych. Oprócz ogólnych zasad wynikających z dydaktyki i metodyki edukacji wczesnoszkolnej uwzględniłam specyfikę pracy z dzieckiem o nieharmonijnym rozwoju, jego warunki rozwoju, możliwości intelektualno – poznawcze i potrzeby. Do zasad tych należą:

 • zasada indywidualizacji środków i metod oddziaływania korekcyjnego – dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce wymagają dodatkowej pomocy w postaci indywidualnego oddziaływania pedagogicznego, a tym samym dostosowania środków oraz metod dydaktycznych i wychowawczych do indywidualnych możliwości konkretnego dziecka;
 • zasada systematyczności czyli powolnego stopniowania trudności uwzględniającego złożoność czynności i możliwości percepcyjne dziecka – należy tu uwzględnić objętość opracowanego materiału, jego przystępność, przechodzenie od ćwiczeń prostszych do bardziej złożonych i wymagających opanowania większego zakresu materiału bez rygoru czasowego;
 • zasada korekcji zaburzeń – ćwiczenie przede wszystkim funkcji najgłębiej zaburzonych i najsłabiej opanowanych umiejętności;
 • zasada kompensacji zaburzeń – łączenie ćwiczeń funkcji zaburzonych z ćwiczeniami funkcji nie zaburzonych w celu stworzenia właściwych mechanizmów kompensacyjnych;
 • zasada systematyczności – dotyczy częstotliwości ćwiczeń korekcyjno – kompensacyjnych, jak również dozowania ich w czasie oraz systematycznej pracy zarówno w szkole, jak i w domu;
 • zasada higieny psychicznej – działania wychowawcze o charakterze psychoterapeutycznym winny towarzyszyć zabiegom dydaktycznym przez cały czas trwania zajęć, a ich jakość i skuteczność będzie zależała od wzajemnej akceptacji ucznia i nauczyciela, od osobowości nauczyciela i od stworzenia atmosfery poczucia bezpieczeństwa i życzliwej pomocy;
 • zasada poglądowości – umożliwia dziecku wielostronne, polisensoryczne poznanie otaczającej rzeczywistości;
 • zasada utrwalania – wielokrotne powtarzanie danej umiejętności, uwarunkowane możliwościami indywidualnymi dziecka.

 

                    

 

 

 

 

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA UCZNIÓW SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYCH

Z UWZGLĘDNIENIEM NAUK POLONISTYCZNYCH

          Liczba godzin: 60 godzin
          Prowadzący: ZDZISŁAWA ZAJĄC 

PROGRAM ZAJĘĆ
(cele, zadania, treści)

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych z uwzględnieniem nauk polonistycznych odbywają się raz w tygodniu w poniedziałek. Na zajęcia uczęszcza osiem osób, 5 dziewczynek i 3 chłopców. Podczas zajęć dzieci poszerzają wiadomości polonistyczne, uczą się zasad ortograficznych i poznają podstawowe formy wypowiedzi. Wiodącą techniką pracy stosowaną na kole jest technika ,,Swobodnego tekstu’’, oparta na swobodnej ekspresji dziecka. Zdobywanie wiedzy odbywa się podczas pisania swobodnych tekstów W trakcie zajęć wykorzystywane są pomoce zakupione w ramach projektu, tj. Tablice interaktywne do  języka polskiego, płyty CD, i program ,, Klik’’- wyspa tajemnic.

Uczniowie swoją twórczość eksponują na tablicy tematycznej, a także mają możliwość udziału w konkursach. Uczestnicy koła wystąpili w gminnym konkursie poetyckim organizowanym przez Obornicki Ośrodek Kultury w Obornikach Śląskich, na którym prezentowali swoją twórczość.

Cele główne:

 • Doskonalenie umiejętnosci ucznia z uwzglednieniem jego uzdolnień i zainteresowań;
 • Odkrywanie i wzmacnianie istniejących w dziecku potencjałów intelektualnych;
 • Umożliwianie dziecku własnej twórczości artystycznej w różnorodnych formach ekspresji.

 

     

 

 

 

ZAJĘCIA DLA DZIECI Z TRUDNOŚCIAMI W ZDOBYWANIU

UMIEJĘTNOŚCI MATEMATYCZNYCH

 

 

Liczba godzin: 60 godzin
               Prowadzący: KRYSTYNA BOSAK

PROGRAM ZAJĘĆ
(cele, zadania, treści)

Matematyka jest związana z rozwojem intelektualnym jednostki i postrzegana jako jedna z trudniejszych dziedzin wiedzy.
Ma charakter operacyjny, a pojęcia matematyczne są abstrakcyjne. Kompetencja ich rozumienia jest więc związana z odpowiednim poziomem rozwoju dziecka.
Nauczanie matematyki w klasach edukacji wczesnoszkolnej stanowi niezwykle ważny etap poznawania pojęć. 
Wielu uczniów napotyka trudności , które są naturalnym zjawiskiem, Trudność może być czynnikiem stymulującym, motywującym do większego wysiłku, ale  i źródłem licznych niepowodzeń, a nawet poważną przeszkodą w nauce. 
Zajęcia dla dzieci ze zdiagnozowanymi trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych mają charakter korekcyjno-wyrównawczy i bazują przede wszystkim na indywidualnej pracy z uczniem. 

Głównym celem prowadzonych zajęć jest:

 • niwelowanie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych z matematyki.

W  czasie zajęć odwołuję się do doświadczeń dzieci, manipulacji przedmiotami , przeliczaniem różnorodnych liczmanów oraz wykorzystuję gry i łamigłówki matematyczne.
Pojęcia matematyczne tworzą się dzięki wielu doświadczeniom, polegającym na zauważeniu przez dzieci zmian, jakie nastąpiły na skutek ich działalności w rzeczywistości.  

            

 

 

 

ZAJĘCIA 

ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA UCZNIÓW SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYCH

 Z UWZGLEDNIENIEM  NAUK ARTYSTYCZNO-TEATRALNYCH

Liczba godzin: 60 godzin
Prowadzący: BARBARA PAŁKA

PROGRAM ZAJĘĆ 
(cele, zadania, treści)

            Zajęcia artystyczno – teatralne powinny być powolnym procesem, który uświadomi dziecku jego uczestnictwo w kulturze.
         
Celem zajęć jest kształcenie w uczniach twórczej postawy, rozumianej, jako zespół dyspozycji poznawczych, emocjonalno-motywacyjnych i działaniowych, który zapewnia jednostce możliwość reorganizowania dotychczasowych doświadczeń, odkrywania i konstruowania czegoś dla niej nowego i wartościowego.
         
Spełniając oczekiwania uczniów klas młodszych, wynikające z potrzeby rozwijania zainteresowań oraz doskonalenia umiejętności w dziedzinie plastycznej i teatralnej, utworzone zostało szkolne koło artystyczno - teatralne „Mali artyści”. Udział dzieci w zajęciach stworzy im możliwości działań plastycznych w różnych materiałach, technikach  i formach. Umożliwi im wszechstronny rozwój plastyczny przez poznanie zagadnień sztuki i praktyczne stosowanie różnorodnych technik. Koło wprowadzi również uczniów w tajniki sztuki aktorskiej. Poprzez zabawę w aktorów dzieci zaspokoją swoje potrzeby takie jak: chęć działania, pragnienie akceptacji w grupie, poczucie sukcesu.

 

               

 

 

 

 

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA UCZNIÓW SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYCH

Z UWZGLĘDNIENIEM NAUK POLONISTYCZNYCH

          Liczba godzin: 60 godzin
          Prowadzący: WIOLETTA CHOMNICKA

PROGRAM ZAJĘĆ
(cele, zadania, treści)

            Stymulowanie twórczości już od wczesnych lat życia wypływa z potrzeb współczesnej cywilizacji. W trakcie zajęć dzieci doskonalą umiejętność samokształcenia z uwzględnieniem swoich uzdolnień i zainteresowań. Ponadto udoskonalą umiejętność rozwijania własnych myśli w tworzonych tekstach, rozwiną zdolność głośnego wypowiadania się na różne tematy oraz „wejdą w świat poezji” tworząc proste rymy a także podejmą próby pisania wierszyków. Zdolności artystyczne będą rozwijać wykorzystując różnorodne techniki malarskie. 
            Program pracy Koła w znacznym stopniu poszerza treści zawarte w Podstawie Programowej dla Szkoły Podstawowej w zakresie umiejętności kluczowych. Ponadto jest ściśle skorelowany z Programem Rozwoju Szkoły w części dotyczącej rozwijania uzdolnień.

Cele:

 1. Doskonalenie umiejętności samokształcenia ucznia z uwzględnieniem jego uzdolnień i zainteresowań.
 2. Rozwijanie umiejętności jasnego wyrażania własnych myśli w tworzonych tekstach – praktyczna znajomość różnych rodzajów piśmiennictwa.
 3. Rozwijanie zdolności artystycznych poprzez wykorzystanie technik malarskich.
 4. Rozwijanie zdolności głośnego wypowiadania się na różne tematy.
 5. Praktyczne wprowadzenie w świat poezji – tworzenie rymów, wierszy i piosenek.
 6. Wdrażanie do tworzenia z wykorzystaniem różnych mediów.
 7. Rozwijanie twórczego myślenia.
 8. Doskonalenie rozwoju społecznego
 9. Nabywanie umiejętności zaplanowania i zorganizowania miejsca pracy.
 10. Przygotowanie potrzebnych materiałów i narzędzi do wykonania określonego zadania.

        

 

 

 

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE DLA  DZIECI  Z  ZABURZENIAMI W ROZWOJU  WYMOWY

Liczba godzin: 60 godzin
               Prowadzący: MAŁGORZATA ISKRA

PROGRAM ZAJĘĆ
(cele, zadania, treści)

Logopedia zajmuje się kształtowaniem mowy, zapobieganiem zaburzeniom mowy i ich usuwaniem. Terapia logopedyczna obejmuje oddziaływania korekcyjne w zakresie zaburzonych czynności mowy.   

GŁÓWNE CELE I ZADANIA TERAPII LOGOPEDYCZNEJ:

1. Likwidowanie i korygowanie wad wymowy uczniów.

2. Kształtowanie prawidłowej artykulacji zniekształconych głosek.

3. Stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy dzieci.

4. Doskonalenie wymowy; wdrażanie do praktycznego wykorzystania nawyków poprawnej wymowy przyswojonej w toku ćwiczeń i terapii.

          

 

 

 

 

 

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE ZINTERESOWANIA PRZYRODNICZE

               Liczba godzin: 60 godzin
               Prowadzący: MAŁGORZATA ZACHAR

PROGRAM ZAJĘĆ
(cele, zadania, treści)

 

Kształtowanie  właściwego  stosunku  do  przyrody , wyrabianie  nawyków  umiejętnego  jej  chronienia , wymaga  rozwijania  pozalekcyjnej  działalności  uczniów, w  ramach  której  mogą  być  realizowane  zagadnienia  związane  z  ochroną  przyrody. Zadaniem  nauczyciela  jest  przekazanie  uczniom  wiedzy  i  doświadczeń  umożliwiających  im  poznanie  otaczającego  świata  oraz  rozbudzenie  ciekawości  przyrodniczej.  Koło  jest  przeznaczone  dla  uczniów  chcących  poszerzyć  swoje  zainteresowania  w  zakresie  przyrody. Pozwala  zwrócić  uwagę  na  otaczający  świat , zainteresować  swoim  pięknem  i  ochroną  jego  zasobów. Pobudza  również  aktywność  dzieci, uczy  współdziałania  w  zespole, kształtuje  właściwe  postawy  i  charakter  młodego  człowieka. 

CELE OGÓLNE

 1. Dostrzeganie  zmian  zachodzących  w  otaczającym  środowisku  oraz  ich  wartościowanie.
 2. Poznawanie  praw  i  mechanizmów  rządzących  przyrodą.
 3. Uświadomienie  zagrożeń  środowiska  przyrodniczego  występujących  w  skali  globalnej  i  w  miejscu  zamieszkania.
 4. Rozwijanie  wrażliwości  na  problemy  środowiska.
 5. Budzenie  szacunku   do  przyrody.
 6. Kształtowanie  świadomości  ekologicznej  uczniów , rozwijanie  aktywnych  postaw  wobec  przyrody  i  jej  ochrony.

CELE SZCZEGÓŁOWE    

 1. Uwrażliwienie  na  piękno  przyrody  poprzez  bezpośredni  z  nią  kontakt.  Poznawanie wybranych  gatunków  roślin  i  zwierząt  występujących  w  najbliższej okolicy  oraz  wzajemnej  zależności  między  nimi  a  środowiskiem.
 2. Rozwijanie  zainteresowań  środowiskiem  przyrodniczym  naturalnym  i  budzenie  przywiązania  do  rodzinnego  krajobrazu.
 3. Wyrabianie  nawyków  przestrzegania  zasad  ochrony  środowiska  naturalnego, oszczędnego  gospodarowania  zasobami  przyrody.
 4. Ukazywanie  pozytywnych  i  negatywnych  zmian  zachodzących  w  przyrodzie  w  wyniku  ingerencji  człowieka.
 5. Poznawanie  form  ochrony  przyrody  występujących  w  okolicy.
 6. Wdrażanie  do  czynnej  ochrony  środowiska  i  przyrody.
 7. Uświadomienie  faktu, że  jesteśmy  cząstką  przyrody  i  aby  żyć  musimy  nauczyć  się  współdziałać  z  wszystkimi  jej  elementami.
 8. Wyrabianie  nawyków  porządkowania, segregowania  odpadów  oszczędnego  korzystania  z  materiałów  i  surowców.